Nasza oferta dla wspólnot mieszkaniowych w zakresie kompleksowej obsługi technicznej nieruchomości obejmuje między innymi:

 • dostawy mediów i usług komunalnych,
 • prowadzenie dokumentacji i przeglądów technicznych,
 • bieżąca konserwacja i naprawy,
 • zabezpieczenie awarii i usuwanie ich skutków,
 • remonty,
 • utrzymanie w należytym stanie technicznym budynku i urządzeń technicznych,
 • zapewnienie bieżącej konserwacji napraw i remontów przez specjalistyczne służby konserwacyjne i remontowe,
 • zapewnienie wymaganych prawem okresowych przeglądów budynków i instalacji technicznych, realizacja zaleceń zawartych w protokołach z okresowych przeglądów technicznych budynków,
 • przygotowywanie ujętych w planie gospodarczym remontów jak opracowanie zakresu remontów, przygotowywanie zapytań ofertowych, zbieranie ofert na wykonanie remontów, ocena otrzymanych ofert,
 • dokonywanie stosownych zgłoszeń dot. planowanych remontów,
 • przygotowanie umów z wykonawcami robót,
 • nadzór, odbiór techniczny i końcowe rozliczenie wykonanych robót,
 • doradztwo techniczne w zakresie obsługi technicznej nieruchomości,
 • prowadzenie książki obiektu budowlanego.