Zmiany dot. gromadzenia i odbioru odpadów zielonych

Szanowni Państwo!

Od 9 czerwca br. w gdańskim Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w zabudowie wielorodzinnej obowiązują nowe zasady dot. gromadzenia i przekazywania do odbioru tzw. odpadów zielonych (odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy). Tak, jak dotychczas mogą Państwo zamawiać kontenery w celu gromadzenia odpadów zielonych, należy jednak pamiętać, aby wrzucać je luzem, bez worków. Dodatkowo będą też odbierane odpady zielone gromadzone w workach przy MGO.
 

Poniżej przedstawiam obowiązujące zasady postępowania z odpadami zielonymi na nieruchomościach zamieszkanych w zabudowie wielorodzinnej:

  • istnieje możliwość zamówienia kontenera na odpady zielone (tak jak dotychczas), jednak nie częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym; zgłoszenia dokonuje przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej u przedsiębiorcy odbierającego odpady obsługującego daną nieruchomość (SUEZ lub GUK) w sposób wskazany na stronie internetowej – www.czystemiasto.gdansk.pl,
  • WAŻNE! w przypadku gromadzenia odpadów zielonych w kontenerach odpady wrzuca się luzemnie stosuje się jednocześnie worków,
  • odpady zielone można również zbierać w workach i pozostawić w miejscach gromadzenia odpadów (MGO), skąd zostaną zabrane odrębnym transportem, nie należy ich wrzucać do brązowych pojemników na odpady bio,
  • planuje się, że odbiór worków będzie odbywał ​się 1 raz w tygodniu, odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zielonych, ​podanym na stronie www.czystemiasto.gdansk.pl,
  • wskazane jest, aby przedstawiciel wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej powiadomił firmę odbierającą odpady z danej nieruchomości (SUEZ lub GUK) o konieczności odbioru worków z odpadami zielonymi pozostawionych w miejscu gromadzenia odpadów (MGO) co najmniej 2 dni robocze przed dniem ich harmonogramowego odbioru,
  • worki należy ustawić w miejscu gromadzenia odpadów niezawiązane, w sposób zapewniający dostęp powietrza do zgromadzonych w workach odpadów zielonych,
  • worki na odpady zielone zapewnia właściciel nieruchomości (tak jak dotychczas) – kolor worków – inny niż czerwony, niebieski, zielony i żółty (które to kolory są przypisane do innych frakcji odpadów), pojemność od 80 l do 120 l, o grubości nie mniejszej niż 60 μm, wykonane z folii polietylenowej LDPE lub HDPE; odpady zielone zgromadzone w workach systemowych przeznaczonych do zbierania surowców wtórnych nie zostaną odebrane,
  • mieszkańcy nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej mogą nadal wrzucać niewielkie ilości odpadów zielonych powstałych w ich gospodarstwach domowych do brązowych pojemników na odpady bio,
  • częstotliwość odbioru odpadów bio z brązowego pojemnika nie ulegnie zmianie – w zabudowie wielorodzinnej odbiór odbywa się 2 razy w tygodniu, odpady zielone zebrane w workach lub kontenerze będą odbierane dodatkowo.
Nowe zasady wynikają z zapisów uchwały Nr XXXV/893/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska oraz uchwały Nr XXXV/894/21 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
Zmiana podyktowana jest przede wszystkim potrzebą rozdzielenia strumienia odpadów kuchennych (bio) od strumienia odpadów zielonych gromadzonych selektywnie. Jest to bardzo ważne w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu procesu kompostowania bioodpadów w Zakładzie Utylizacyjnym (ZU), wytwarzania większych ilości wysokiej jakości kompostu i zmniejszenia uciążliwości zapachowych. Większa ilość produkowanego w ZU kompostu może posłużyć Państwu do utrzymania terenów zielonych, a dodatkowo wpłynie na poprawę osiąganych przez Gminę poziomów recyklingu.